Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van:
Vanparys Confiserie BV
Terkamerenlaan 46
1000 Brussel Belgie

Btw-nummer: BE 0727.414.282

www.vanparys.com

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden door Vanparys Confiserie BV. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.


DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Consument:
  de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 2. Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst die tussen Vanparys Confiserie BV en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 3. Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 4. Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vanparys Confiserie BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vanparys Confiserie BV en de consument;

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.


AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Vanparys Confiserie BV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vanparys Confiserie BV niet;

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in AANBOD, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

 2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering;

 3. Vanparys Confiserie BV zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  contactgegevens van Vanparys Confiserie BV waar de consument met klachten terecht kan; zijnde info@vanparys.com;

  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vanparys Confiserie BV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;

 2. De bedenktijd beschreven bij DEFINITIES, gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Vanparys Confiserie BV mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan;

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Vanparys Confiserie BV hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer;

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. Dit hoeft niet als Vanparys Confiserie BV heeft aangeboden het product zelf af te halen;

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Vanparys Confiserie BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument;

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Vanparys Confiserie BV niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de Vanparys Confiserie BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen;

 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

VERPLICHTINGEN VAN VANPARYS CONFISERIE BV BIJ HERROEPINGSRECHT

 1. Als Vanparys Confiserie BV de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging;

 2. Vanparys Confiserie BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Vanparys Confiserie BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Vanparys Confiserie BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt;

 3. Vanparys Confiserie BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument;

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vanparys Confiserie BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Vanparys Confiserie BV kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Vanparys Confiserie BV dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Vanparys Confiserie BV geen invloed heeft.

DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW;

 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven;

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Vanparys Confiserie BV dit bedongen heeft en:

 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

NAKOMING OVEREENKOMSTEN EXTRA GARANTIE

 1. Vanparys Confiserie BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Vanparys Confiserie BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;

 2. Een door Vanparys Confiserie BV, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Vanparys Confiserie BV kan doen gelden indien Vanparys Confiserie BV is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

LEVERING EN UITVOERING

 1. Vanparys Confiserie BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Vanparys Confiserie BV kenbaar heeft gemaakt;

 3. Vanparys Confiserie BV zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding;

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Vanparys Confiserie BV het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen;

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Vanparys Confiserie BV tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Vanparys Confiserie BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst;

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vanparys Confiserie BV te melden.

KLACHTENREGELING

 1. Vanparys Confiserie BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de klantenservice van Vanparys Confiserie BV;

 3. Bij Vanparys Confiserie BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vanparys Confiserie BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

 4. De consument dient Vanparys Confiserie BV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen Vanparys Confiserie BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.